Privacyverklaring

Holland Rail Industry gevestigd aan G.T. Rietveldstraat 182, 1333 LJ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Telefoon +31 35 695 41 34

Gerrit van der Linden is de functionaris gegevensbescherming van Holland Rail Industry. Hij is te bereiken via hri@sbb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfsgegevens van onze leden: NAW, e-mail adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Contactgegevens ontvangen via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens als u hiervoor toestemming heeft gegevens, in het kader van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Namelijk voor:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van lidmaatschap worden de gegevens op inactief gezet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holland Rail Industry verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het volledige secretariaat en de ledenadministratie is uitbesteed. Met deze partij en onderliggend met de host van het gebruikte CRM pakket hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de richtlijnen van de AVG.

Cookies

Op onze website gebruiken wij technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland Rail Industry en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hri@sbb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holland Rail Industry neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De partij die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie en het secretariaat werkt met eigen, goed beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hri@sbb.nl

Contact

Secretariaat HRI i.l.
Transistorstraat 71M
1322 CK Almere
Postbus 22142, 1302 CC ALMERE
035 69 54 134
KvK 40413477
hri@sbb.nl

 

Share This