Organisatie

Over HRI

Introductie HRI

HRI, Holland Rail Industry, is een branchevereniging van producenten, engineers en consultants in de railsector. Zij behartigt de economische en technische belangen van de sector.

Introductie railsector

De railsector is aan forse veranderingen onderhevig. Naast de algemene ontwikkelingen waaraan de sector bloot staat zoals nieuwe toetreders van de EU van traditioneel rail georiënteerde landen, heeft het te maken met internationalisering van de markt, ontvlechting van de infrastructuur en het transport, veranderende concurrentieverhoudingen en nieuwe visies op het aanschaffingsbeleid. Daarnaast heeft de sector te maken met een toenemende behoefte aan moderne railverbindingen en nieuwe concepten voor samenwerking tussen opdrachtgever en industrie die vorm kunnen krijgen in Publieke Private Samenwerking.

De markt voor de railindustrie is sterk onderhevig aan politieke besluitvorming. Daarom rekent HRI het tot haar taak deze besluitvorming te beïnvloeden en is HRI een actief lid van UNIFE, de Europese organisatie voor de railindustrie.

Holland Rail Industry

HRI kent de volgende hoofdthema’s:

  1. Verhogen van duurzame (technisch) innovatieve investeringen in de railsector met name aanleg en het onderhoud van het spoor en rollend materieel
  2. Verbetering van het gehele spoorproduct en -diensten
  3. Professionaliseren en optimaliseren van het inkoop- en aanbestedingspraktijk
  4. Promotie van de lidondernemingen en hun producten, systemen en diensten op de Nederlandse markt en het bevorderen van export
  5. Bevorderen van de kennis en innovatie (en het delen van ervaring vanuit het binnen en buitenland met Nederlandse stakeholders)
  6. Stimuleren van samenwerking

Visie

Nederland is koploper op gebied van onderhoud en instandhouding van een fijnmazig spoor netwerk met een heel hoge benuttingsgraad en punctualiteit tegen internationaal de laagste kosten. (HRI wil via een benchmark de USP van de Nederlandse spoorsector vaststellen). Samenwerking in de gehele branche is een succesfactor om deze positie te behouden en uit te bouwen. De spoorsector wil haar kennis en ervaring inzetten voor blijvende topprestaties in de toekomst, gericht op realisatie van de Lange Termijn Spooragenda.

Passende spelregels

Er is nauwelijks sprake van een goed functionerende aanbestedingsmarkt in de spoorsector; de normale marktmechanisme en spelregels passen volgend HRI onvoldoende. Helaas laten vele voorbeelden zien dat aanbestedingen anders moeten. HRI richt zich op het verbeteren van de aanbestedingspraktijk.

Europa als thuismarkt

Leveranciers in de spoorsector hebben behoefte aan een open en eerlijke Europese markt. Van standaardisatie van producten in Europa is nog lang geen sprake. Dit is slechts een voorbeeld waaruit blijkt dat er vele nationale hobbels te nemen zijn om binnen Europa te leveren. HRI zet zit samen met anderen in voor een eerlijke Europese spoormarkt. Zo is het vaststellen van 4th Railway Package in de EU een belangrijk doel.

Stilstand is achteruitgang

HRI roept alle ketenpartners op een gezamenlijke spoor-innovatie agenda op te stellen en uit te voeren. Innoveren is nodig voor verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en voor het verbeteren van de beschikbaarheid.

Bij innovaties zijn alle ketenpartners nodig.

Innoveren is risico’s nemen. Deze risico’s dienen eerlijk verdeeld te worden, met het vooruitzicht de investeringen op termijn terug te verdienen. In de huidige praktijk nemen we nog al eens waar dat risico’s gelijk verdeeld worden en intellectueel eigendom te weinig rendeert. Uiteindelijk leidt deze praktijk tot stilstand en achteruitgang.

Interoperabiliteit en standaardisatie

Voor productverbeteringen, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en smart maintenance is een standaard voor asset data uitwisseling nodig. De hele spoorsector levert veel relevante data op voor operators, infrabeheerders, aannemers en leveranciers. Delen van deze data en informatie en toegankelijk maken hiervan is een belangrijke voorwaarde voor efficiënt werken, leren, ontwikkelen en continue verbetering over de gehele keten.

HRI wil samen met de ketenpartners een PPS organisatie te initiëren om de spoor-asset-data te gaan beheren en te ontsluiten.

Samenwerken in de hele keten

Het mag uit bovenstaande punten duidelijk zijn dat HRI zich inzet voor versterking van de gehele spoorsector: van leveranciers, aannemers, infrabeheerders, vervoerders en gebruikers, om de uitdagingen van de spooragenda te realiseren. Ketenoptimalisatie, door transparantie, tijdige info uitwisseling en communicatieverbetering kan tot belangrijke kostenreducties leiden en houdt onze spoorsector gezond.

Fit for the future

Nederland loopt voorop: een fijnmazig netwerk met een uitzonderlijk hoge benuttingsgraad en de punctualiteit tegen ongekend lage kosten. HRI zet zich in om deze waarde verder te ontwikkelen en de Lifecycle cost gedachte verder vorm te geven door samenwerking: kennisbehoud, innovatie, predictief onderhoud, kwaliteitsverbetering, minder faalkosten.